Kee Safety Kee Safety ialah pembekal global terkemuka bagi produk-produk perlindungan jatuh dan akses selamat, perkhidmatan-perkhidmatan dan latihan.

  • Terma dan Syarat

Terma dan Syarat

KEE SAFETY SINGAPORE PTE LIMITED Syarat-syarat Jualan

 

Dalam syarat-syarat jualan ini ("Syarat-syarat"), melainkan konteksnya memerlukan sebaliknya:

"Pembekal" bermaksud Kee Safety Singapore Pte Limited yang pejabat berdaftarnya ialah di 38 Ang Mo Kio Industrial Park 2, #01-03, Singapura 569511;

"Pembeli" bermaksud syarikat, firma, badan atau orang yang membeli Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan;

"Barang-barang" bermaksud barang-barang yang dinyatakan dalam Pesanan yang akan dibekalkan oleh Pembekal mengikut Syarat-syarat ini;

"Syarat-syarat Pemasangan" bermaksud syarat-syarat perdagangan tambahan Pembekal berhubung dengan Perkhidmatan-perkhidmatan pemasangan seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa oleh Pembekal dan tidak dinyatakan dalam Syarat-syarat ini;

"Hak Harta Intelek" termasuk paten-paten, ciptaan-ciptaan, pengetahuan, rahsia-rahsia perdagangan dan maklumat sulit lain, reka-reka bentuk berdaftar, hak-hak cipta, hak-hak pangkalan data, hak-hak reka bentuk, hak-hak yang memberikan perlindungan yang setara dengan hak cipta, hak-hak pangkalan data dan hak-hak reka bentuk, hak-hak topografi semikonduktor, tanda-tanda dagangan , tanda-tanda perkhidmatan, logo-logo, nama-nama domain, nama-nama perniagaan, nama dagangan, hak-hak moral, dan semua pendaftaran atau permohonan untuk mendaftar sebarang item yang disebut di atas, hak-hak dalam sifat mana-mana item yang disebut di atas di mana-mana negara atau bidang kuasa, hak-hak dalam sifat hak persaingan yang tidak adil dan hak-hak untuk mendakwa kerana kelirupaan;

"Pesanan" bermaksud pesanan pembelian berkenaan dengan Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Pembeli kepada Pembekal;

"Perkhidmatan-perkhidmatan" bermaksud kerja dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan atau mana-mana daripadanya yang akan dilaksanakan oleh Pembekal kepada Pembeli menurut Pesanan.

 

1. UMUM

1.1 Syarat-syarat ini haruslah digabungkan ke dalam setiap kontrak ("Kontrak") untuk pembekalan Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan oleh Pembekal. Kontrak akan tertakluk kepada Syarat-syarat ini sahaja (bersama dengan Syarat-syarat Pemasangan jika Perkhidmatan-perkhidmatan pemasangan dibekalkan). Semua terma dan syarat yang jelas atau berkenaan dalam Pesanan atau sebaliknya ditetapkan oleh Pembeli tidak akan memberi kesan.

1.2 Tiada Pesanan boleh dianggap diterima oleh Pembekal sehingga resit dikeluarkan oleh Pembekal atau (jika lebih awal) Pembekal menghantar Barang-barang dan/atau memulakan penyediaan Perkhidmatan-perkhidmatan kepada Pembeli.

1.3 Sebarang perubahan Kontrak mesti dipersetujui dengan jelas secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil Pembekal yang diberi kuasa sewajarnya.

1.4 Sebarang penerangan yang terkandung dalam katalog-katalog, sampel-sampel, senarai-senarai harga atau bahan pengiklanan lain Pembekal adalah bertujuan semata-mata untuk memberikan gambaran umum Barang-barang atau Perkhidmatan-perkhidmatan Pembekal dan tidak akan membentuk pernyataan atau menjadi sebahagian daripada Kontrak.

1.5 Sebarang sebut harga yang dikeluarkan oleh Pembekal boleh dibetulkan atau ditarik balik pada bila-bila masa sebelum pembentukan mana-mana kontrak yang diputuskan dengan merujuk kepadanya.

1.6 Di mana Barang-barang akan dibekalkan daripada simpanan, bekalan tersebut tertakluk kepada ketersediaan simpanan-simpanan pada tarikh penghantaran.

 

 

2. SPESIFIKASI-SPESIFIKASI, PESANAN-PESANAN TIDAK BERPIAWAI, PERUBAHAN-PERUBAHAN

2.1 Jika Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan dibekalkan mengikut spesifikasi-spesifikasi Pembeli ("Spesifikasi-spesifikasi"), Pembeli haruslah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Spesifikasi-spesifikasi dan memastikan bahawa mereka adalah sesuai dan tepat.

2.2 Pembekal berhak untuk membuat mana-mana perubahan dalam Spesifikasi Barang-barang yang diperlukan bagi mematuhi sebarang keperluan berkanun atau EU yang berkenaan.

2.3 Pembeli haruslah bertanggungjawab untuk membekalkan Spesifikasi-spesifikasi dan sebarang maklumat yang diperlukan berkaitan dengan Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan dalam masa yang mencukupi bagi membolehkan Pembekal melaksanakan Kontrak mengikut termanya.

2.4 Sebelum penghantaran, Pembekal berhak mengikut budi bicaranya menggantikan Barang-barang Pesanan dengan barang-barang serupa daripada sumber yang sama atau alternatif ataupun untuk membuat perubahan-perubahan kepada Barang-barang tersebut dengan syarat:

2.4.1 dalam kes Barang-barang gantian, barang-barang alternatif yang dibekalkan hendaklah mempunyai kualiti atau prestasi yang setara atau lebih baik daripada Barang-barang gantian;

2.4.2 dalam kes Barang-barang yang diubah, perubahan-perubahan kepada Barang-barang tersebut haruslah tidak mempengaruhi kualiti atau prestasinya dengan banyak.

 

 

3. PEMBATALAN ATAU PERUBAHAN PESANAN

Tiada kontrak boleh dibatalkan, digantung atau diubah oleh Pembeli kecuali dengan persetujuan bertulis Pembekal dan dengan terma bahawa Pembeli haruslah membayar ganti rugi Pembekal sepenuhnya terhadap semua kerugian (termasuk kehilangan keuntungan), kos-kos (termasuk kos semua buruh dan bahan yang digunakan), kerosakan-kerosakan, caj-caj dan perbelanjaan-perbelanjaan yang ditanggung oleh Pembekal akibat daripada pembatalan, penggantungan atau perubahan.

 

4. PEMBUNGKUSAN

4.1 Pembungkusan Barang-barang haruslah mengikut budi bicara Pembekal yang berhak untuk membungkus Barang-barang dengan caranya, bahan-bahannya dan dalam kuantiti yang difikirkan sesuai mengikut budi bicara mutlaknya melainkan arahan-arahan pembungkusan terperinci diterima daripada Pembeli dan dipersetujui secara bertulis oleh Pembekal sebelum mempersetujui harga untuk Barang-barang.


4.2 Melainkan dinyatakan sebaliknya, kotak-kotak dan bahan-bahan pembungkusan akan dikenakan bayaran tambahan tetapi, jika dinyatakan boleh dikembalikan, akan dikreditkan sepenuhnya apabila dikembalikan ke pengangkutan kerja-kerja Pembekal yang dibayar dalam keadaan baik, dalam tempoh satu bulan selepas diterima oleh Pembeli. Jika tidak boleh dikembalikan, Pembeli akan melupuskan semua pembungkusan mengikut semua peraturan (sama ada berkanun atau sebaliknya) yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar.

4.3 Pembekal menggunakan semua usaha yang munasabah untuk memastikan, jika perlu, kesesuaian pembungkusan sebelum penghantaran, tetapi tiada tuntutan akan diterima oleh Pembekal jika pecah atau rosak ketika dalam perjalanan atas dakwaan pembungkusan yang tidak sesuai.

 

 

5. HARGA-HARGA

5.1 Semua harga haruslah seperti yang dinyatakan oleh Pembekal. Sebarang penerimaan oleh Pembeli terhadap sebut harga yang diberikan oleh Pembekal akan menjadi Pesanan.

5.2 Kecuali dinyatakan sebaliknya di bawah terma sebarang sebut harga atau dalam mana-mana senarai harga Pembekal serta melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis antara Pembeli dan Pembekal, semua harga diberikan oleh Pembekal atas dasar kerja, dan jika Pembekal bersetuju untuk menghantar Barang-barang selain daripada di premis-premis Pembekal, Pembeli haruslah bertanggungjawab untuk membayar caj-caj Pembekal bagi tujuan pengangkutan, pembungkusan dan insurans serta kos-kos sampingan lain.

5.3 Pembekal berhak, dengan memberi notis kepada Pembeli pada bila-bila masa sebelum penghantaran, untuk menaikkan harga Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan bagi menggambarkan sebarang kenaikan kos kepada Pembekal yang disebabkan mana-mana faktor yang di luar kawalan Pembekal, sebarang perubahan pada tarikh-tarikh penghantaran, kuantiti-kuantiti atau spesifikasi-spesifikasi untuk Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan yang diminta oleh Pembeli, atau sebarang kelewatan yang disebabkan oleh mana-mana arahan daripada Pembeli atau kegagalan Pembeli untuk memberikan Pembekal maklumat atau arahan-arahan yang mencukupi.

5.4 Pembekal berhak untuk membuat invois kepada Pembeli bagi mana-mana barang atau perkhidmatan tambahan yang diperlukan sewajarnya untuk memberikan Perkhidmatan-perkhidmatannya.

5.5 Jika harga untuk Barang-barang atau Perkhidmatan-perkhidmatan diubah mengikut Syarat 5.3 atau 5.4, harga yang diubah haruslah mengikat kedua-dua pihak.

5.6 Akan terdapat pertambahan harga pada Barang-barang atau Perkhidmatan-perkhidmatan, sebarang kos cukai nilai tambah dan cukai atau duti lain yang berkaitan dengan pengilangan, pengangkutan, eksport, import, penjualan atau penghantaran Barang-barang atau prestasi Perkhidmatan-perkhidmatan (sama ada pada mulanya dicaj atau perlu dibayar oleh Pembekal atau Pembeli).

5.7 Sebut-sebut harga dalam mata wang selain daripada Dolar AS atau Dirham UAE adalah berdasarkan kadar pertukaran pada masa sebut harga dan melainkan dinyatakan sebaliknya harga mungkin tertakluk kepada semakan naik atau turun jika mana-mana kadar pertukaran berbeza berkuatkuasa pada tarikh invois.

5.8 Pembekal berhak untuk mengenakan, sebagai tambahan kepada harga Barang-barang atau Perkhidmatan-perkhidmatan, caj-caj pesanan kecil yang berkenaan dari semasa ke semasa.

5.9 Pembekal boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memberikan kepada Pembeli diskaun pada harga-harga yang dinyatakan untuk Barang-barang, jika pembayaran telah diterima oleh Pembekal sebelum tarikh tamat tempoh dan berhak untuk menarik balik kemudahan diskaun tersebut mengikut budi bicara mutlaknya.

 

 

6. TERMA PEMBAYARAN

6.1 Tertakluk kepada mana-mana terma khas yang dipersetujui secara bertulis antara Pembekal dan Pembeli, liabiliti untuk pembayaran akan timbul berkenaan dengan Barang-barang yang dibekalkan semasa penghantaran dan berkenaan dengan Perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan setelah selesai. Pembekal berhak dengan sewajarnya untuk menghantar invois kepada Pembeli bagi harga Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut semasa atau pada bila-bila selepas penghantaran atau apabila selesai masing-masing, melainkan:

6.1.1 dalam kes Barang-barang, ini akan diambil oleh Pembeli atau Pembeli secara salah gagal menerima penghantaran Barang-barang, di mana dalam keadaan itu Pembekal berhak untuk menghantar invois kepada Pembeli bagi harga tersebut pada bila-bila masa selepas Pembekal memberitahu Pembeli bahawa Barang-barang tersebut
sedia untuk pengambilan atau (mengikut keadaan) Pembekal telah membuat tender penghantaran terhadap Barang-barang dan Pembekal berhak untuk mengenakan caj kepada Pembeli bagi tujuan penyimpanan, insurans dan perbelanjaan-perbelanjaan lain yang sewajarnya ditanggung oleh Pembekal akibat kegagalan tersebut tetapi Pembekal seharusnya tidak terikat untuk mengambil apa-apa langkah jagaan terhadap Barang-barang tersebut (barang-barang tersebut menjadi risiko Pembeli) atau bertanggungjawab (pengecualian sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang) untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh Pembeli akibat kegagalan Pembeli untuk mengambil atau menerima penghantaran; atau

6.1.2 dalam kes Perkhidmatan, Pembeli gagal mengatur seperti yang dikehendaki oleh Pembekal untuk melaksanakan Perkhidmatan-perkhidmatan mengikut Syarat 7.3 di mana dalam keadaan itu Pembekal berhak untuk menghantar invois kepada Pembeli bagi harga tersebut pada bila-bila masa selepas tarikh ia sepatutnya memulakan penyediaan Perkhidmatan.

6.2 Apabila penghantaran-penghantaran dijarakkan satu tempoh, setiap konsainan akan dihantar invois dan invois-invois setiap bulan akan diproses sebagai akaun berasingan dan perlu dibayar sewajarnya.

6.3 Melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Pembekal, Pembeli haruslah membayar harga Barang-barang dan/atau Perkhidmatan-perkhidmatan (tolak sebarang diskaun yang dipersetujui secara bertulis oleh Pembekal, tetapi tanpa sebarang potongan atau tolak selesai lain) pada atau sebelum tarikh yang dinyatakan seperti yang dinyatakan dalam Ringkasan Penyata Akaun.

6.4 Masa pembayaran adalah sangat penting. Jika Pembeli gagal membuat sebarang pembayaran pada tarikh tamat tempoh maka, tanpa menjejaskan sebarang hak atau remedi lain yang tersedia kepada Pembekal, Pembekal berhak untuk:

6.4.1 membatalkan Kontrak atau menggantung sebarang penghantaran atau pelaksanaan selanjutnya di bawah Kontrak atau mana-mana kontrak lain selagi kegagalan membayar hutang masih berterusan; dan/atau

6.4.2 mengenakan faedah terhadap Pembeli (sebelum dan selepas sebarang penghakiman) ke atas amaun yang belum dibayar mengikut Peraturan-Peraturan Pembayaran Lewat Hutang Perdagangan 2002 sehingga pembayaran penuh dibuat; dan/atau

6.4.3 menarik balik atau membatalkan dengan serta-merta sebarang diskaun untuk pembayaran segera yang telah dipersetujui atau telah diberikan kepada Pembeli atau yang Pembeli berhak dan mendebitkan akaun Pembeli sewajarnya; dan/atau 6.4.4 menarik balik sebarang kemudahan kredit yang mungkin dimiliki oleh Pembeli dengan Pembekal.

 

 

7. TARIKH-TARIKH PENGHANTARAN DAN APABILA SELESAI

7.1 Penghantaran haruslah dilakukan apabila Barang-barang dipunggah atau dihantar ke premis-premis Pembeli atau lokasi penghantaran lain yang dipersetujui antara Pembekal dan Pembeli kecuali:

7.1.1 jika Pembeli mengumpul atau mengatur pengambilan Barang-barang dari premis-premis Pembekal, atau menamakan pengangkut Barang-barang, penghantaran haruslah dilakukan apabila Barang-barang dimuatkan ke dalam kenderaan Pembeli atau pengangkut; atau

7.1.2 jika Barang-barang sedia untuk dihantar dari premis-premis Pembekal kepada Pembeli dan Pembeli telah gagal atau enggan memberikan Pembekal arahan-arahan penghantaran yang terperinci dan/atau tempat penghantaran tidak dipersetujui secara bertulis oleh Pembekal, penghantaran haruslah dilakukan apabila Pembekal telah memberitahu Pembeli bahawa ia sedang menunggu arahan-arahan penghantaran tertentu dan/atau bahawa tempat untuk penghantaran belum dipersetujui. 7.2 Jika Pesanan tidak dinyatakan tarikh penghantaran dan/atau pemasangan tertentu maka tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan pada Syarat 1.2, tarikh(-tarikh) untuk penghantaran dan/atau pemasangan haruslah dipersetujui antara Pihak-pihak, bertindak sewajarnya, selepas tarikh Kontrak.

7.3 Tertakluk kepada Syarat 7.4, tarikh-tarikh pelaksanaan dan selesainya Perkhidmatan-perkhidmatan haruslah seperti yang dipersetujui antara pihak-pihak dan Pembeli haruslah membenarkan Pembekal melalui semua akses yang perlu dan selamat ke premis-premisnya atau mendapatkan kebenaran sedemikian apabila pemasangan akan dilakukan di premis-premis yang tidak dimiliki olehnya bagi membolehkan Pembekal melaksanakan Perkhidmatan-perkhidmatannya. Pembeli haruslah mematuhi semua arahan dan melaksanakan semua langkah yang diperlukan oleh Pembekal bagi membolehkan Pembekal melaksanakan Perkhidmatan-perkhidmatannya.

7.4 Tarikh-tarikh untuk penghantaran Barang-barang atau untuk pelaksanaan Perkhidmatan-perkhidmatannya adalah anggaran dan masa tidaklah sangat penting untuk penghantaran atau pelaksanaan.

7.5 Pembeli haruslah menerima penghantaran segera atau mengatur untuk mengambil Barang-barang atau mengatur penyimpanan yang sesuai, jika gagal, Pembekal boleh sama ada:

7.5.1 melaksanakan penghantaran melalui apa jua cara yang dianggap paling sesuai; atau

7.5.2 mengatur penyimpanan atas risiko dan perbelanjaan bagi penghantaran belum selesai Pembeli; atau

7.5.3 menjual semula atau sebaliknya melupuskan Barang-barang tanpa menjejaskan sebarang hak lain yang mungkin ada pada Pembekal terhadap Pembeli kerana melanggar kontrak atau sebaliknya.

7.6 Pembeli haruslah membayar ganti rugi Pembekal terhadap semua kos, kerugian dan perbelanjaan yang ditanggung akibat kegagalannya untuk menerima penghantaran segera.

7.7 Jika Kontrak memberikan penghantaran secara ansuran, setiap ansuran haruslah membentuk satu kontrak berasingan dan sebarang kelewatan, kegagalan atau kecacatan dalam mana-mana satu atau lebih, ansuran yang dihantar haruslah tidak memberikan hak kepada Pembeli untuk menolak atau membatalkan penghantaran atau pelaksanaan mana-mana ansuran selanjutnya terhadap Kontrak itu atau sebarang pesanan lain daripada Pembeli atau untuk menolak Kontrak tersebut.

7.8 Kuantiti Barang-barang yang dihantar di bawah Kontrak haruslah direkodkan oleh Pembekal semasa penghantaran dari premis-premis Pembekal dan rekod Pembekal haruslah diterima oleh Pembeli sebagai bukti kukuh bagi kuantiti yang dihantar.

 

 

8. PEMERIKSAAN; TUNTUTAN-TUNTUTAN; PEMULANGAN BARANG-BARANG

8.1 Pembeli haruslah memeriksa Barang-barang semasa penghantaran atau berkenaan dengan penjualan Barang-barang di luar United Kingdom selepas penerimaan dan Pembeli haruslah:

8.1.1 memaklumkan secara bertulis kepada Pembekal dan pengangkut jika berkaitan dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh penghantaran yang dicadangkan pada mana-mana tidak hantar serah atau hantar serah kurang;

8.1.2 memaklumkan secara bertulis kepada Pembekal dan pengangkut jika berkaitan dalam tempoh tiga hari bekerja bagi penghantaran atau penerimaan apa-apa kerosakan, kecacatan atau kekurangan yang ketara;

8.1.3 memaklumkan secara bertulis kepada Pembekal dalam tempoh tiga hari bekerja bagi penghantaran atau penerimaan apa-apa barang yang dihantar oleh Pembekal kepada Pembeli secara silap.

8.2 Pemberitahuan di bawah Syarat 8.1 haruslah dibuat terlebih dahulu melalui telefon kemudian melalui notis bertulis yang dihantar melalui faksimili atau melalui mel penghantaran yang direkodkan kelas pertama (jika di dalam UK) atau melalui e-mel (jika di luar UK) dan dialamatkan kepada Pembekal melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Pembekal.

8.3 Pembeli haruslah mematuhi peraturan-peraturan dan keperluan-keperluan pengangkut supaya, apabila sesuai, dapat membolehkan Pembekal membuat tuntutan terhadap pengangkut berkenaan dengan sebarang kerosakan atau kerugian ketika dalam perjalanan.

8.4 Kegagalan dalam menurut pemberitahuan bagi peruntukan-peruntukan pada Syarat 8 ini, tertakluk kepada sebarang tuntutan yang mungkin dimiliki oleh Pembeli di bawah Syarat 9, Pembekal haruslah dianggap secara kukuh telah melaksanakan kewajipan-kewajipannya dengan betul di bawah Kontrak tersebut.

8.5 Pembekal boleh mengikut budi bicara mutlaknya mengambil balik mana-mana Barang yang tidak diperlukan oleh Pembeli dan mengeluarkan nota kredit kepada Pembeli untuk harga Barang tersebut dengan syarat:

8.5.1 Pembeli belum menggunakan Barang-barang tersebut;

8.5.2 Barang-barang tersebut tidak mengalami sebarang kerosakan atau perubahan daripada keadaan di mana ia dihantar kepada Pembeli;

8.5.3 Barang-barang tersebut sentiasa disimpan di dalam rumah oleh Pembeli dalam pembungkusan yang memberikan Barang-barang perlindungan yang setara atau lebih baik daripada pembungkusan di mana Barang-barang dihantar kepada Pembeli;

8.5.4 Pembeli haruslah membayar kos-kos munasabah Pembekal untuk mengumpul dan menyimpan semula Barang-barang; dan

8.5.5 Pembeli haruslah memberikan semua bantuan yang munasabah dalam pengaturan-pengaturan bagi tujuan pengambilan dan pemulangan Barang-barang tersebut.

8.6 Pembekal seharusnya tidak wajib untuk menerima pemulangan Barang-barang kecuali mengikut Syarat 8.1.2, 8.1.3, 9 dan 11.

 

9. WARANTI; HAD TANGGUNGJAWAB

9.1 Berkenaan mana-mana komponen untuk mana-mana Barang yang tidak dikilangkan oleh Pembekal, waranti-waranti yang diberikan oleh Pembekal adalah setara dengan waranti (jika ada) yang diterima oleh Pembekal daripada pengilang atau pembekal komponen tersebut tetapi bukan untuk mengenakan liabiliti yang lebih tinggi daripada yang dikenakan ke atas Pembekal melalui waranti dalam Syarat 9.2 dan waranti-waranti yang diberikan menurut Syarat ini haruslah tertakluk hanya jika Pembeli telah memberikan notis bertulis kepada Pembekal dan bukti yang memuaskan berkaitan sebarang kecacatan dalam tempoh yang dinyatakan dalam Syarat 9.2.

9.2 Pembekal menjamin bahawa (tertakluk kepada peruntukan-peruntukan lain pada Syarat-syarat ini dan pengecualian komponen-komponen subjek Syarat 9.1) untuk tempoh 12 bulan dari tarikh penghantaran, Barang-barang akan bebas daripada kerosakan-kerosakan bahan semasa pembuatan atau bahan yang dibekalkan dengan syarat pengikat-pengikat yang menjadi sebahagian daripada Barang-barang tidak dijamin tanpa kakisan.

9.3 Pembekal tidak akan bertanggungjawab terhadap pelanggaran waranti dalam Syarat 9.2 kecuali:

9.3.1 Pembeli memberi notis bertulis berkaitan kecacatan kepada Pembekal, dan (jika kecacatan terjadi ketika dalam perjalanan) ke pengangkut, dalam tempoh tujuh hari dari masa apabila Pembeli menemui atau sepatutnya telah menemui kecacatan tersebut dan menunjukkan kepada kepuasan Pembekal bahawa Barang-barang mengalami kecacatan semasa proses pembuatan atau bahan; dan

9.3.2 Pembekal diberi peluang yang munasabah selepas menerima notis kecacatan bagi memastikan Barang-barang dan Pembeli (jika diminta untuk melakukan sedemikian oleh Pembekal) mengembalikan Barang-barang ke tempat perniagaan Pembekal dengan kos ditanggung Pembeli untuk proses pemeriksaan dijalankan di sana.

9.4 Pembekal tidak akan bertanggungjawab terhadap pelanggaran waranti dalam Syarat 9.2 jika:

9.4.1 Pembeli menggunakan apa-apa Barang selepas memberikan notis sedemikian;

9.4.2 kecacatan berlaku kerana Pembeli telah gagal menggunakan Barang-barang dengan cara biasa mereka atau telah gagal mengikuti arahan-arahan lisan atau bertulis Pembekal atau nasihat (termasuk sebarang literasi/manual teknikal tanpa had yang disediakan oleh Pembekal dari semasa ke semasa) tentang penyimpanan, pemasangan, pentauliahan, penggunaan atau penyelenggaraan Barang-barang atau (jika tidak terdapat) amalan perniagaan yang baik;

9.4.3 Pembeli (atau mana-mana pihak ketiga) mengubah suai, menggantikan, membaiki atau memasang bahagian-bahagian pada Barang-barang yang tidak dibekalkan oleh Pembekal, atau tiada kebenaran bertulis daripada Pembekal;

9.4.4 Barang-barang telah disimpan, dikendalikan atau digunakan dengan cara yang boleh menyebabkan kerosakan berlaku;

9.4.5 kecacatan pada Barang-barang berlaku daripada sebarang bahan keluaran percuma atau sebarang lukisan, reka bentuk atau spesifikasi yang dibekalkan oleh Pembeli;

9.4.6 kecacatan berlaku disebabkan penggunaan harian, kerosakan yang disengajakan atau kecuaian Pembeli atau keadaan-keadaan kerja yang tidak normal; atau

9.4.7 Pembeli telah menggabungkan Barang-barang (selain daripada yang mendapat kebenaran Pembekal) ke dalam struktur-struktur termasuk, tanpa had, struktur-struktur yang mengandungi pemasangan-pemasangan yang sama dengan Barang-barang yang tidak dikeluarkan oleh Pembekal.

9.5 Tertakluk seperti yang diberikan dengan jelas dalam Syarat-syarat 9.1, 9.2, dan 9.3, semua waranti, syarat atau terma lain yang tersirat oleh peraturan atau undang-undang dikecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

9.6 Tertakluk pada Syarat-syarat 9.3 dan 9.4, jika mana-mana Barang tidak mematuhi waranti dalam Syarat 9.2, Pembekal haruslah mengikut pilihannya membaiki atau menggantikan Barang-barang tersebut (atau alat yang rosak) atau membayar balik harga Barang-barang tersebut pada kadar pro rata Kontrak dengan syarat, jika Pembekal meminta sedemikian, Pembeli haruslah memulangkan Barang-barang atau bahagian pada Barang-barang yang rosak tersebut kepada Pembekal dengan perbelanjaan Pembeli sendiri.

9.7 Jika Pembekal mematuhi Syarat 9.6, tiada liabiliti akan dikenakan selanjutnya untuk pelanggaran waranti dalam Syarat 9.2 berkenaan dengan Barang-barang tersebut.

9.8 Mana-mana Barang yang diganti akan dimiliki oleh Pembekal dan mana-mana Barang yang dibaiki atau diganti akan dijamin berdasarkan Syarat-syarat ini untuk bahagian yang belum luput dari tempoh 12 bulan.

9.9 Sekiranya Pembeli dapat membuktikan bahawa mana-mana Perkhidmatan tidak diberikan kemahiran dan penjagaan yang sewajarnya, Pembekal hendaklah melaksanakan semula Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut dan dengan syarat Pembekal mematuhi kewajipan-kewajipannya di bawah Syarat 9.9 ini, ia tidak mempunyai liabiliti lanjut berkenaan dengan Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut tertakluk pada Syarat 9.10.

9.10 Kecuali untuk liabiliti bagi kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian Pembekal dan untuk liabiliti yang timbul di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1987 (yang tidak dikecualikan jika terbukti), pilihan Pembekal untuk membaiki, menggantikan, melaksanakan semula atau membayar balik seperti yang dinyatakan di atas haruslah merangkumi keseluruhan liabiliti Pembekal berkenaan dengan apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Pembeli (sama ada disebabkan oleh sebarang pelanggaran Kontrak atau oleh salah nyata (melainkan penipuan) atau oleh kecuaian Pembekal, pekerja-pekerja atau ejen-ejennya atau yang timbul daripada apa jua sebab lain) dan Pembekal dalam apa jua keadaan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, pampasan, kos, perbelanjaan, kerugian atau liabiliti lain, sama ada secara langsung atau berbangkit (termasuk kehilangan keuntungan) yang dialami oleh Pembeli yang timbul daripadanya.

9.11 Akibat daripada pemulangan mana-mana Barang yang dihantar di bawah ini oleh Pembeli kepada Pembekal, Pembeli akan, kecuali setakat Pembekal bersetuju menerima tanggungjawab di bawah ini, bertanggungjawab membayar ganti rugi sebarang kos tersebut kepada Pembekal termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara di atas, kos-kos pengangkutan dan ujian atau sebarang kos atau kerugian lain kepada Pembekal yang timbul daripadanya.

9.12 Walau apa pun Syarat 9.9, Pembeli haruslah, kecuali jika Pembeli mengalami kecederaan peribadi atau kematian atau kehilangan atau kerosakan harta sehingga menimbulkan tuntutan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1987, membayar ganti rugi kepada Pembekal untuk semua kerugian, kerosakan, liabiliti, yuran guaman dan kos yang timbul daripada sebarang tuntutan yang dibuat terhadap Pembekal di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1987.

9.13 Kecuali untuk liabiliti bagi kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian Pembekal, liabiliti untuk salah nyata tipuan dan liabiliti yang timbul di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1987 (yang tidak dikecualikan jika terbukti), liabiliti maksimum bagi Pembekal di bawah atau berkaitan dengan Kontrak tidak boleh melebihi harga Barang-barang atau Perkhidmatan-perkhidmatannya.

9.14 Berkenaan dengan penyediaan Perkhidmatan-perkhidmatan pemasangan:

9.14.1 Pembekal tidak bertanggungjawab ke atas pembekalan kren, yang mungkin dibekalkan oleh Pembekal kepada Pembeli dengan kos tambahan;

9.14.2 Pembekal menganggap bahawa sebarang penggerudian dan penetapan hendaklah berada di dalam substrat yang sesuai, kecuali ia telah dinasihatkan sebaliknya oleh Pembeli;

9.14.3 di mana lubang-lubang pratuang tidak disediakan, Pembekal akan menjalankan penggerudian melalui bata, konkrit, dan batu dengan kos tambahan oleh Pembeli, walaupun Pembekal tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kerosakan disebabkan konkrit, bata, batu atau sebarang kemasan khas;

9.14.4 Pembekal tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk kesesuaian struktur sivil berkenaan sokongan struktur mekanik yang sedang dipasang;

9.14.5 Pembeli bertanggungjawab untuk memastikan integriti yang tidak dapat disangkal berkenaan struktur sivil dikekalkan dan Pembekal tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti dalam hal ini;

9.14.6 kecuali dinasihatkan sebaliknya Pembekal menganggap bahawa semua struktur sivil adalah kukuh dan sesuai untuk menerima penambat-penambat mekanik/kimia yang diperlukan dan Pembekal tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyemak atau memastikan bahawa ini adalah keadaannya;

9.14.7 Pembekal haruslah menggariskan, meratakan, dan menurap sahaja, dan Pembeli maklum bahawa semua kerja pembinaan yang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggalian, membuat asas-asas yang baik atau kemasan-kemasan khas adalah bukan tanggungjawab Pembekal;

9.14.8 selepas pemeriksaan dan penerimaan Perkhidmatan-perkhidmatannya, Pembekal tidak menerima sebarang liabiliti untuk kerosakan kepada pemasangan;

9.14.9 Pembekal tidak akan bertanggungjawab terhadap perlindungan bahan-bahan yang bersalut warna walaupun ia mungkin memberi perlindungan dengan kos tambahan kepada Pembeli walau dalam apa jua keadaan Pembekal tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pihak ketiga.

 

10. HAK MILIK BARANG-BARANG

10.1 Melainkan Kontrak menetapkan sebaliknya, dan kecuali berkenaan Barang-barang yang dijual di luar United Kingdom menurut peruntukan-peruntukan pada Syarat 13, risiko kerosakan atau kehilangan Barang-barang akan berpindah kepada Pembeli semasa penghantaran Barang-barang mengikut Syarat 7 atau, jika Pembeli secara salah gagal menerima penghantaran Barang-barang tersebut, semasa Pembekal membuat tender penghantaran Barang-barang dan Barang-barang tersebut sepatutnya diinsuranskan oleh Pembeli sewajarnya.

10.2 Walau apa pun risiko Barang-barang yang berpindah kepada Pembeli mengikut Syarat 10.1, pemilikan sah dan menguntungkan terhadap Barang-barang akan kekal milik Pembekal sehingga pembayaran penuh telah diterima oleh Pembekal: 10.2.1 untuk Barang-barang tersebut;

10.2.2 untuk mana-mana barang lain yang dibekalkan oleh Pembekal;

10.2.3 daripada sebarang wang lain yang perlu dibayar oleh Pembeli kepada Pembekal pada mana-mana akaun.

10.3 Sehingga pemilikan Barang-barang diserahkan kepada Pembeli di bawah Syarat 10.2, Pembeli haruslah:

10.3.1 menjadi baili kepada Barang-barang;

10.3.2 menyimpan Barang-barang secara berasingan dan mudah dikenal pasti sebagai pemilikan kepada Pembekal.

10.4 Walau apa pun Syarat 10.2, Pembeli boleh secara amnya, dalam keadaan biasa perniagaannya, menjual Barang-barang tersebut secara jualan bona fide pada nilai pasaran penuh.

10.5 Barang-barang haruslah dianggap dijual atau digunakan setelah pesanan dihantar kepada Pembeli.

10.6 Sebarang jualan semula Barang-barang oleh Pembeli yang mana pemilikannya belum diserahkan kepada Pembeli haruslah (antara Pembekal dan Pembeli sahaja) diproses seolah-olah dibuat oleh Pembeli sebagai ejen untuk Pembekal.

10.7 Jika Barang-barang yang mana pemilikannya belum diserahkan kepada Pembeli bercampur atau digabungkan dengan barang-barang lain, pemilikan pada barang-barang lain tersebut haruslah dipegang oleh Pembeli sebagai amanah kepada Pembekal sehingga semua jumlah yang boleh diperoleh semula oleh Pembekal di bawah Syarat 10.2.

10.8 Hasil-hasil jualan bagi mana-mana Barang dan mana-mana barang lain yang dirujuk dalam Syarat 10.7 haruslah dipegang oleh Pembeli sebagai amanah kepada Pembekal sehingga semua jumlah yang boleh diperoleh semula oleh Pembekal di bawah Syarat 10.2.

10.9 Pembeli haruslah menyimpan sebarang hasil jualan seperti yang dirujuk dalam Syarat 10.8 dalam akaun yang berasingan tetapi Pembekal berhak dalam apa jua keadaan menjejaki hasil-hasil jualan tersebut.

10.10 Pembeli menyerahkan kepada Pembekal segala hak dan tuntutan yang dimiliki oleh Pembeli terhadap pelanggan-pelanggannya sendiri dan orang lain berkenaan dengan Barang-barang yang dinyatakan dalam Syarat 10.6, barang-barang yang dinyatakan dalam Syarat 10.7 dan hasil-hasil jualan yang dinyatakan dalam Syarat 10.8.

10.11 Pada bila-bila masa sebelum harta dalam Barang-barang diserahkan kepada Pembeli (sama ada sebarang pembayaran kepada Pembekal kemudiannya tertunggak atau sebaliknya atau Pembeli melanggar sebarang kewajipan kepada Pembekal), Pembekal boleh (tanpa menjejaskan mana-mana haknya):

10.11.1 mengambil semula semua atau mana-mana bahagian Barang dan masuk ke mana-mana premis untuk tujuan itu (atau memberi kuasa kepada orang lain untuk berbuat demikian) yang diizinkan oleh Pembeli;

10.11.2 meminta semua atau mana-mana bahagian Barang dihantar kepadanya;

10.11.3 serta-merta menamatkan autoriti Pembeli untuk menjual semula atau menggunakan Barang-barang menerusi notis bertulis kepada Pembeli yang akan menamatkan autoriti secara automatik (tanpa notis) apabila berlakunya ketidakmampuan bayar oleh Pembeli atau Pembeli dibubarkan (seperti yang ditakrifkan dalam Akta Insolvensi 1986) atau mempunyai penerima yang dilantik atau berunding dengan pemiutang-pemiutangnya atau apa-apa pelaksanaan atau distres yang dikenakan ke atas Barang-barang dalam milikannya.

10.12 Pembekal boleh, pada bila-bila masa yang sesuai dengan jumlah keterhutangan yang difikirkannya sesuai, menerima jumlah wang daripada Pembeli tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan yang dimaksudkan oleh Pembeli.

 

11. PEROLEH KEMBALI

11.1 Pembekal boleh memperoleh kembali mana-mana Barang yang dibekalkan kepada Pembeli (“Peroleh Kembali”) pada bila-bila masa dan permintaan mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada secara lisan atau bertulis. Di mana permintaan sedemikian dibuat secara lisan, ia haruslah disahkan oleh Pembekal secara bertulis.

11.2 Kos pengambilan yang munasabah untuk mana-mana Barang yang diperoleh kembali akan ditanggung oleh Pembekal dan Pembeli haruslah memberi semua bantuan yang munasabah dalam pengaturan-pengaturan bagi tujuan pengambilan dan pemulangan Barang-barang tersebut.

11.3 Jika Barang-barang tidak boleh diganti dalam tempoh yang munasabah, Pembekal haruslah memberikan nota kredit untuk harga semasa Barang-barang tertakluk kepada Peroleh Kembali.

 

12. PENAMATAN

12.1 Pembekal boleh, tanpa menjejaskan hak-hak dan remedi-remedinya di bawah Syarat-syarat ini, menamatkan semua Barang dalam penghantaran dan menggantung penghantaran-penghantaran seterusnya dan/atau menggantung prestasi Perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau melalui notis kepada Pembeli boleh menamatkan Kontrak serta-merta jika:

12.1.1 Pembeli membuat sebarang pengaturan sukarela dengan pemiutang-pemiutangnya (mengikut maksud Akta Insolvensi 1986) atau (sebagai individu atau firma) menjadi muflis atau (sebagai syarikat) menjadi subjek kepada arahan pentadbiran atau pembubaran (melainkan untuk tujuan penggabungan atau pembinaan semula);

12.1.2 seorang pembeban mengambil pemilikan, atau seorang penerima dipilih, untuk sebarang harta atau aset Pembeli;

12.1.3 kemampuan Pembeli untuk memenuhi kewajipan-kewajipannya di bawah Kontrak haruslah, pada pandangan Pembekal, menjadi terganggu; atau

12.1.4 Pembeli haruslah bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran Kontrak.

12.2 Jika Pembekal menamatkan Kontrak selari dengan Syarat 12.1 Pembeli haruslah membayar ganti rugi kepada Pembekal secara adil dan munasabah untuk kerja yang sedang dijalankan semasa tempoh penamatan.

12.3 Syarat-syarat yang dinyatakan dengan jelas atau tersirat berkuatkuasa selepas penamatan akan diteruskan penguatkuasaannya walaupun Kontrak ini ditamatkan untuk sebarang sebab.

 

13. TERMA EKSPORT

13.1 Berkenaan penjualan Barang-barang di luar United Kingdom (“Jualan Eksport”) peruntukan-peruntukan pada Syarat 13 ini haruslah (subjek kepada sebarang terma khas yang dipersetujui secara bertulis antara Pembeli dan Pembekal) terpakai walau apa pun peruntukan lain pada Syarat-syarat ini.

13.2 Kecuali sebaliknya secara khusus dipersetujui secara bertulis antara Pembeli dan Pembekal, semua Barang untuk Jualan Eksport haruslah dihantar selepas kilang dan Pembekal tidak wajib untuk memberi notis di bawah Seksyen 32(3) Akta Jualan Barang 1979.

13.3 Harga-harga berkenaan Jualan-jualan Eksport diberikan oleh Pembekal selepas kilang kecuali sebaliknya dipersetujui secara bertulis antara Pembekal dan Pembeli.

13.4 Kecuali Pembeli telah membuka akaun kredit dengan Pembekal menurut peruntukan-peruntukan pada Syarat 13.5, bayaran berkenaan Jualan-jualan Eksport haruslah dibuat oleh Pembeli kepada Pembekal sama ada:

13.4.1 melalui wang tunai, cek atau kad kredit semasa membuat Pesanan atau sebaliknya sebelum penghantaran; atau

13.4.2 melalui surat kredit yang sah yang tidak boleh dibatalkan dibuka atas nama Pembekal sebelum tarikh penghantaran yang telah ditetapkan; atau

13.4.3 melalui penerimaan bil pertukaran oleh Pembeli dan penghantaran kepada Pembekal yang dikeluarkan kepada Pembeli dan mesti dibayar dalam tempoh 30 hari selepas penerimaan pesanan oleh Pembekal di Bank HSBC seperti yang ditetapkan dalam bil pertukaran.

13.5 Pembekal boleh, atas budi bicaranya, mewujudkan akaun kredit untuk Pembeli, apabila Pembeli menyediakan rujukan-rujukan bank yang memuaskan. Jika Pembekal membuka akaun sedemikian bagi pihak Pembeli, pembayaran invois-invois haruslah dibayar 30 hari dari tarikh invois melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis antara Pihak-pihak tersebut.

13.6 Pembeli menjamin jika lesen atau permit import diperlukan untuk pengimportan Barang-barang ke negara destinasi kemudian lesen atau permit import sedemikian telah diperolehi atau akan diperolehi sebelum penghantaran.

 

14. SIJIL-SIJIL UJIAN DAN KEAKURAN

14.1 Sijil-sijil ujian dan/atau keakuran berkenaan Barang-barang hanya akan diberikan oleh Pembekal khususnya jika diminta oleh Pembeli semasa membuat Pesanan.

14.2 Sijil-sijil ujian dan/atau keakuran serta sebarang kerja yang dibuat oleh Pembekal yang berkaitan dengan perolehan sijil-sijil ujian dan/atau keakuran sedemikian seperti yang diperlukan oleh Pembeli akan dikenakan caj tambahan kepada harga yang telah dinyatakan bersama dengan kos sebarang bahan tambahan yang ditempa atau alat-alat kemasan yang boleh musnah atau rosak.

 

15. FORCE MAJEURE

15.1 Setakat prestasi Kontrak oleh Pembekal boleh terkesan oleh sebarang mogok, sebarang kekurangan penghantaran atau kenderaan atau bahan yang tersedia, sebarang peraturan atau dekri sekatan oleh mana-mana penguatkuasa tempatan atau jabatan kerajaan atau sebarang masalah yang di luar kawalan munasabah Pembekal (yang akan diertikan tanpa merujuk kepada sebab-sebab sebelumnya) Pembekal boleh memilih, mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada:

15.1.1 untuk menamatkan Kontrak; atau

15.1.2 untuk terus melaksanakan atau menyambung prestasi di bawah Kontrak dalam tempoh masa yang munasabah selepas penamatan bagi keadaan-keadaan sedemikian.

15.2 Dalam keadaan di mana Pembekal memilih di bawah Syarat 15.1 Pembeli haruslah menerima Barang-barang tersebut atau sebahagian daripadanya yang dihantar kepadanya walaupun terdapat sebarang kelewatan.

 

16. HARTA INTELEK

16.1 Semua Hak Harta Intelek Barang-barang tersebut haruslah kekal sebagai harta dan menjadi hak Pembekal kecuali Hak Harta Intelek dalam mana-mana komponen Barang-barang yang mungkin dimiliki pihak ketiga.

16.2 Pembeli maklum yang ia tidak akan mengubah, menyesuaikan, menghasilkan semula atau meniru Barang-barang tersebut.

16.3 Pembeli haruslah memberitahu Pembekal sebarang pelanggaran Hak Harta Intelek Pembekal supaya mereka sedar dan menyediakan bantuan dan maklumat yang munasabah yang membolehkan Pembekal mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

16.4 Pembeli haruslah membayar ganti rugi dan menanggung kerugian Pembekal daripada semua tindakan, kos (termasuk kos membela daripada sebarang prosiding undang-undang), tuntutan-tuntutan, prosiding-prosiding, akaun-akaun, kerosakan-kerosakan disebabkan sebarang pelanggaran atau dakwaan pelanggaran mana-mana Hak Harta Intelek yang disebabkan oleh Pembekal yang mematuhi arahan-arahan Pembeli (yang boleh termasuk tetapi tidak terhad kepada Spesifikasi-spesifikasi), sama ada dinyatakan dengan jelas atau tersirat.

 

17. GANTI RUGI

Pembeli bersetuju atas permintaan untuk membayar ganti rugi kepada Pembekal terhadap semua kerugian, kerosakan, kecederaan, kos dan perbelanjaan apa jua bentuk yang dialami oleh Pembekal setakat yang berikut disebabkan oleh atau berkaitan dengan:

17.1 reka-reka bentuk, lukisan-lukisan atau spesifikasi-spesifikasi yang diberikan kepada Pembekal oleh Pembeli berkenaan dengan Barang-barang dan/atau
Perkhidmatan-perkhidmatan;

17.2 bahan-bahan atau produk-produk yang rosak yang dibekalkan oleh Pembeli kepada Pembekal dan digabungkan dengan Barang-barang oleh Pembekal; atau

17.3 penggabungan, pemasangan, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan atau pengendalian Barang-barang yang tidak wajar oleh Pembeli.

 

18. PENYERAHAN DAN SUBKONTRAK

18.1 Tiada satu pun daripada hak atau kewajipan Pembeli di bawah Kontrak untuk diserahkan atau dipindahkan secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis oleh Pembekal terlebih dahulu.

18.2 Pembekal berhak untuk mensubkontrakkan apa-apa kerja yang berkaitan dengan Kontrak tanpa mendapat persetujuan atau memberi notis kepada Pembeli.

 

19. KESIHATAN DAN KESELAMATAN

Pembeli bersetuju untuk memberi perhatian sewajarnya kepada apa-apa maklumat atau mana-mana maklumat yang disemak semula apabila dibekalkan oleh Pembekal (dan dianggap telah diberikan maklumat yang mencukupi dan telah membaca serta memahaminya) berkaitan dengan kegunaan Barang-barang yang direka bentuk atau telah diuji atau berkenaan keadaan-keadaan yang perlu bagi memastikan bahawa ia akan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan pada setiap masa apabila ia ditetapkan, digunakan, dibersihkan atau diselenggara oleh mana-mana individu di tempat kerja atau apabila ia dibuka atau dilupuskan, dan Pembeli berjanji untuk mengambil langkah-langkah seperti yang dinyatakan oleh maklumat di atas untuk memastikan bahawa setakat yang munasabah boleh dilaksanakan, Barang-barang akan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan pada setiap masa seperti yang dinyatakan di atas. Untuk tujuan-tujuan ini Pembeli dianggap telah diberi peluang yang munasabah untuk menguji dan memeriksa Barang-barang sebelum penghantaran.

 

20. NOTIS-NOTIS

20.1 Sebarang notis atau komunikasi lain yang akan diberikan di bawah syarat-syarat ini mestilah secara bertulis dan boleh dihantar atau dipos melalui pos surat kelas pertama prabayar, penghantaran faksimili atau e-mel.

20.2 Sebarang notis atau dokumen haruslah dianggap telah diserahkan, jika dihantar, pada masa penghantaran; jika dipos, 48 jam selepas dipos serta jika dihantar melalui penghantaran faksimili, pada masa penghantaran atau pada masa e-mel diterima.

 

21. KETAKSAHAN

Keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana peruntukan pada Syarat-syarat ini yang tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak seharusnya menjejaskan keberkesanan Syarat-syarat yang lain atau baki mana-mana bahagian Syarat yang terkesan.

 

22. PENEPIAN

Tiada penepian oleh Pembekal terhadap sebarang pelanggaran Kontrak oleh Pembeli yang dianggap sebagai penepian untuk sebarang pelanggaran berikutnya bagi peruntukan yang sama atau mana-mana peruntukan lain.

 

23. KEBOLEHASINGAN

Jika mana-mana peruntukan pada Syarat-syarat ini didapati menyalahi undang-undang, terbatal, tidak sah dan/atau sebaliknya tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut haruslah setakat itu dianggap sebagai terhenti dan terpadam daripada Syarat-syarat ini tanpa menjejaskan Syarat-syarat yang lain yang akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

 

24. HAK-HAK PIHAK KETIGA

Individu yang bukan tergolong dalam perjanjian ini tidak berhak di bawah Akta Kontrak (Hak-hak Pihak Ketiga) 1999 untuk menguatkuasakan mana-mana terma Kontrak. Syarat ini tidak menjejaskan mana-mana hak atau remedi mana-mana individu yang wujud atau tersedia selain menurut Akta tersebut.

 

25. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA

25.1 Kontrak haruslah ditadbir oleh undang-undang England dan Wales serta tertakluk pada Syarat 25.2, Pembeli bersetuju untuk patuh kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Inggeris.

25.2 Tiada apa-apa pun dalam Syarat 25 ini boleh mengehadkan hak Pembekal untuk mengambil prosiding-prosiding terhadap Pembeli di mana-mana mahkamah lain yang mempunyai bidang kuasa berwibawa, serta pengambilan prosiding-prosiding dalam mana-mana bidang kuasa menghalang pengambilan prosiding-prosiding dalam mana-mana bidang kuasa lain, sama ada serentak atau tidak, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang bidang kuasa lain tersebut.